Wes Evenementen Service
Voor al uw feesten

Algemene voorwaarden

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten evenals op de uitvoering daarvan door Wes Evenementen Service, gedaan aan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen "huurder".

2. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de huurder gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing.

3. Afwijkende voorwaarden en/of condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De huurder kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.

 

Prijzen

1. Alle prijzen van Wes Evenementen Service zijn inclusief BTW tenzij anders wordt aangegeven. 

 

Offertes

1. Alle offertes van Wes Evenementen Service zijn geheel vrijblijvend.

2. Alle offertes van Wes Evenementen Service zijn 3 dagen geldig tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

 

Borg

1. De hoogte van de borg wordt bepaald door Wes Evenementen Service aan de hand van het aantal en soort goederen.

2. Borg wordt altijd contant betaald tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Indien de goederen compleet, schoon en zonder schade of mankementen worden geretourneerd, zal de borg contant worden terugbetaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de huurder. 

 

Legitimatie

1. Bij het ophalen van de goederen is de huurder verplicht een geldig legitimatiebewijs zoals rijbewijs, identiteitskaart of paspoort te tonen. 

 

Reserveringen en annuleringen

1. Annuleren zonder kosten is mogelijk tot 1 week voor de verhuurdatum. 

2. Bij annulering binnen 1 week voor de gereserveerde verhuurdatum zal 50% van de huursom in rekening worden gebracht. 

3. Bij annulering binnen 2 dagen voor de gereserveerde verhuurdatum zal de volledige huursom in rekening worden gebracht.

 

Betalingscondities

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling contant te worden betaald bij het ophalen door de huurder.

2. Facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.

3. Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en pre processuele kosten, zijn voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend in overeenstemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

 

Verplichtingen van de huurder

1. Huurder dient het gehuurde bij in ontvangstneming te controleren. Bij het constateren van manco's, gebreken of andere klachten dient huurder direct contact op te nemen met Wes Evenementen Service. Het gebruik van de goederen heft het recht op achteraf reclameren.

2. De huurder is gedurende de gehele huurperiode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen.

3. Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich houden en in overeenstemming met de bestemming gebruiken.

4. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Wes Evenementen Service aan een ander onder te verhuren, weder te verhuren of anderszins in gebruik te geven.

5. Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde aan te brengen. 

 

Partygoederen

1. Zodra Wes Evenementen Service de gehuurde goederen heeft terugontvangen, worden deze goederen gecontroleerd en - indien mogelijk - in aanwezigheid van de huurder geteld. De telling door Wes Evenementen Service is bindend.

2. De huurder draagt het contractuele en wettelijke risico van zgn. producten- en dienstenaansprakelijkheid vanaf het moment dat de goederen ter beschikking worden gesteld tot het tijdstip dat de goederen weer in het bezit van de verhuurder gekomen zijn. Gedurende de in de vorige zin vermelde periode vrijwaart de huurder derhalve de verhuurder tegen alle aanspraken, die derden in verband met de gehuurde goederen jegens de verhuurder mochten doen gelden.

3. De huurder is tijdens de huurperiode en zolang hij de goederen onder zich heeft aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk van en elke kwaliteitsvermindering aan de goederen, door welke oorzaak dan ook. In deze gevallen blijft de huurprijs verschuldigd, daarnaast wordt de vervangingswaarde van verlies en/of herstelkosten bij beschadiging van en aan goederen aan de huurder in rekening gebracht.

4. De huurder dient goederen van stof, zoals linnengoed en tenten die tijdens het gebruik nat geworden zijn, te drogen, alvorens deze in te pakken ter voorkoming van vochtvlekken.

5. Tafels, stoelen, tenten etc. dienen schoongemaakt te worden geretourneerd.

 

 

Tenten

1. Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue e.d., in de tenten te gebruiken. Verwarmingsbronnen, zoals terrasheaters, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade aan het tentzeil wordt toegebracht.

2. Papierenversieringen, zoals o.a. crêpepapier, zijn niet toegestaan in de tenten, daar deze door vocht vlekken op het tentdoek kunnen veroorzaken.

 

Schade en schadevergoeding

1. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Wes Evenementen Service.

2. De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk of het op enigerlei wijze onbruikbaar worden van de gehuurde goederen en zal de gehuurde goederen tegen nieuwwaarde dienen te vergoeden. Indien schade aan tenten is geconstateerd, zal de schadevergoeding door Wes Evenementen Service worden gebaseerd op de gebruikswaarde van de tent. Deze waardebepaling door/namens Wes Evenementen Service voor de huurder bindend.

3. Bij verlies, diefstal, beschadiging, breuk e.d. dient de huurder hiervan Wes Evenementen Service onmiddellijk op de hoogte te brengen.

4. Indien zoekgeraakte goederen of onderdelen daarvan door de huurder worden teruggevonden, dient de huurder deze binnen 14 dagen nadat de goederen in overeenstemming met de afspraak hadden moeten zijn geretourneerd alsnog aan Wes Evenementen Service te retourneren. Een eventueel reeds door de huurder betaalde schadevergoeding zal, indien de teruggevonden goederen zich nog in dezelfde staat bevinden als bij aanvang van de huurperiode, door Wes Evenementen Service huurder worden terugbetaald. Wes Evenementen Service is hierover geen rente aan de huurder verschuldigd.

5. De huurder wordt geadviseerd de risico's tegen storm, diefstal, vernieling, brand, blikseminslag enz. te verzekeren.

6. De expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de huurder. De huurder is te allen tijde gebonden aan de bevindingen van Wes Evenementen Service dan wel aan de bevindingen van de door Wes Evenementen Service ingeschakelde expert. Indien Wes Evenementen Service de schade beneden de € 1000,- begroot, zal de expertise door Wes Evenementen Service zelf worden verricht.

 

Weersinvloeden

1. Wes Evenementen Service behoudt zich het recht voor om bij slechte klimatologische omstandigheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Wes Evenementen Service, de huurovereenkomst ter zake de tenten te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om schadevergoeding of enige andere vergoeding te vorderen. 

 

Niet-toerekenbare tekortkoming

1. Indien Wes Evenementen Service door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Wes Evenementen Service gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven levertijd. De huurder kan uit dien hoofde geen recht op een eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, of interesten doen gelden.

2. Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, evenals elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Wes Evenementen Service afhankelijk is, zoals de niet- of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Wes Evenementen Service zijn ingeschakeld.

3. Wes Evenementen Service stelt zich evenmin aansprakelijk in geval zij de goederen niet, of niet op de afgesproken tijd kan leveren door vermissing of door een handelen of nalaten van de vorige huurder(s) met betrekking tot de goederen.

 

 Aansprakelijkheid

1. Wes Evenementen Service is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen, zaken of percelen van derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet van haar kant.

2. Indien Wes Evenementen Service op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortingsrecht of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is geschied, is Wes Evenementen Service niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.

3. In die gevallen waarin Wes Evenementen Service aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de huurprijs van de goederen, ongeacht een eventuele dekking door de verzekeraar(s).

4. De huurder vrijwaart Wes Evenementen Service tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.


Geschillen

1. Op alle overeenkomsten welke door Wes Evenementen Service worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Indien Wes Evenementen Service in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of grotendeels ten onrechte is geschied, is de huurder de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan Wes Evenementen Service verschuldigd.